Aziende agricole accessoriate

Sala di mungitura a spina di pesce| 24 stalle per la mungitura | 500 bovini da latte

Sala di mungitura in parallelo | 40 stalle per la mungitura | 800 bovini da latte

2 robot da mungitura | 100 bovini da latte

Sala di mungitura a spina di pesce | 16 stalle per la mungitura | 300 bovini da latte

Sala di mungitura in parallelo | 56 stalle per la mungitura | 1400 bovini da latte

Sala di mungitura in parallelo | 32 stalle per la mungitura | 450 bovini da latte

Sala di mungitura in parallelo | 44 stalle per la mungitura | 1050 bovini da latte

2 robot di mungitura | 110 bovini da latte

2 robot di mungitura | 120 bovini da latte